O Zgromadzeniu Sióstr św. Dominika

Pełna nazwa:  Zgromadzenie Sióstr św. Dominika

Hasło:  Veritas – Prawda

Contemplare et contemplata aliis tradere
Kontemplować i przekazywać innym owoce kontemplacji

„Zgromadzenie nasze należy do wielkiej rodziny zakonnej, założonej przez św. Dominika.

Zakon Kaznodziejski od początku został specjalnie ustanowiony dla głoszenia Słowa Bożego i zbawiania dusz. Dlatego wszystkie siostry, naśladując Chrystusa zwiastującego rzeszom Królestwo Boże, poświęcają się realizacji apostolskich zadań Kościoła”.

Konstytucje Zgromadzenia, p.3

Cel ten Zgromadzenie realizuje w krajach katolickich i na misjach.

Siostry podejmują dzieła służące bezpośrednio ewangelizacji, zwłaszcza katechizację dzieci i młodzieży oraz inne prace służące podnoszeniu oświaty i kultury środowisk, a także niosą pomoc chorym i cierpiącym.

Jan Paweł II przypomniał w dokumencie dotyczącym życia zakonnego Vita consecrata, że obecnie rozszerzyło się jakby pojęcie „ubogi, potrzebujący”.

Gdy myśli się dziś o ubóstwie, trzeba mieć na uwadze zarówno dysproporcje w podziale dóbr materialnych i wynikającą stąd nędzę, ale też potrzebę wprowadzenia pierwiastka duchowego w wymiar bytowania ludzi żyjących w dostatku materialnym, a często zagubionych religijnie i moralnie.

Krąg „najbardziej potrzebujących” wciąż się poszerza. Tak więc dominikanki muszą wciąż na nowo przyjmować światło Ducha Świętego i otwierać się na nowe formy apostolstwa, by niezmiennie pełnić dominikańskie posłanie głoszenia Prawdy, czyli Chrystusa: wszędzie, wszystkim i na wszelkie sposoby.

W 1861 r., w polskim Kościele, dla potrzeb Ojczyzny rozdartej  zaborami, powstało Zgromadzenie Sióstr św. Dominika.

Od początku zaistnienia Zgromadzenia, od kiedy Matka Kolumba Białecka, wraz z pierwszymi kandydatkami do mającego powstać Zgromadzenia, przybyła do Wielowsi koło Sandomierza, siostry żyją tą Dominikową duchowością podejmując zadanie głoszenia prawdy Ewangelii najbardziej potrzebującym.

Duchowość: kontemplacyjno – apostolska

W duchowości dominikańskiej podkreśla się, iż apostolstwo winno wypływać z kontemplacji Bożej Prawdy. Aby sprostać temu wzniosłemu zadaniu siostry troszczą się o osobistą zażyłość z Bogiem.

Pomocne w kształtowaniu tej szczególnej więzi z Bogiem jest uroczyste, wspólnotowe sprawowanie Liturgii, zarówno codziennej Mszy św., jak też Liturgii Godzin, zgłębianie Słowa Bożego, troska o kult Eucharystii, rozważanie tajemnic zbawienia w modlitwie różańcowej oraz szczególna cześć oddawana Matce Bożej.

Patronowie

  • Główną Patronką całego Zakonu Dominikańskiego, a więc i Zgromadzenia Sióstr św. Dominika jest Matka Boża. Wspólnota dominikańska oddaje Jej cześć jako Królowej Różańca Świętego, rozważając jej udział w dziele zbawczym jej Syna. Czczona jest także, jako Matka Dobrej Opieki, Królowa Kaznodziejów, Matka Miłosierdzia oraz w innych jeszcze tytułach.
  • Jak każdy zakon, tak i nasz oddaje cześć św. Józefowi.
  • Patronami Zgromadzenia są także św. Dominikśw. Katarzyna ze Sieny.

Więcej informacji na dominikanki.pl