Regulamin i procedury

Regulamin i procedury

Na tej stronie opublikowaliśmy następujące informacje:

I. Regulamin
II. Regulamin Dobrego Przedszkolaka
III. Prawa i obowiązki rodziców
IV. Zasady zachowań w przedszkolu


I. Regulamin

Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

Informacje o przedszkolu

 1. Przedszkole czynne jest w godz. 7:00 – 17:00.
 2. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola do godz. 8.00
 3. Opłata za Przedszkole składa się z dwóch części:
 • Opłaty stałej – która jest niezależna od obecności dziecka w Przedszkolu. Zgłoszenie dziecka i obecność nawet jednodniowa, nie zwalnia Państwa z uiszczenia opłaty stałej za cały miesiąc.
 • Opłaty za wyżywienie – która jest uzależniona od frekwencji dziecka. Odliczenie następuje po zamknięciu danego miesiąca.
 1. Odpłatność za przedszkole należy uiszczać z góry, najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca.
 2. Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn:
 • zalegania przez rodziców z uiszczaniem należności za pobyt dziecka w przedszkolu przez 2 miesiące,
 • z powodu częstego nie odbierania dziecka do godz. 17:00,
 • braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 7 dni.

Cele i zadania przedszkola

 1. Przedszkole realizuje następujące cele i zadania:
 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
 • sprawuje opiekę nad dziećmi,
 • współdziała z rodziną dziecka,
 • przygotowuje do nauki szkolnej,
 • udziela dzieciom pomocy pedagogicznej,
 • organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi,
 • zapewnia bezpieczeństwo na czas pobytu dzieciom uczęszczającym do przedszkola.
 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.

Organizacja przedszkola

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny. W okresie wakacji placówka pełni dyżur przez jeden miesiąc – lipiec.
 2. Organizację pracy przedszkola określa Plan dnia w przedszkolu ustalony przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną przedszkola, z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 3. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe. Dziecko podejrzane o chorobę winno pozostać w domu.
  Po każdej nieobecności spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 7 dni, Rodziców obowiązuje przedłożenie zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na uczęszczanie dziecka do przedszkola.
 4. W przypadku choroby zakaźnej, Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia Dyrektora Przedszkola.
 5. Informacje o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u Dyrektora przedszkola dwa tygodnie przed zakończeniem miesiąca. Dopiero wtedy zostanie zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.
 6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.

II. Regulamin Dobrego Przedszkolaka

1. Chcemy podobać się Panu Bogu, który nas widzi i kocha.

 • poznajemy Pana Boga przez naukę,
 • pięknie zachowujemy się podczas modlitwy,
 • mówimy zawsze prawdę,
 • szanujemy innych,
 • odnosimy się do siebie z życzliwością,
 • pomagamy sobie wzajemnie,
 • chętnie się uczymy, ładnie się bawimy.

2. Jesteśmy posłuszni naszym wychowawcom.

 • słuchamy naszych pań,
 • chętnie wykonujemy ich polecenia,
 • okazujemy szacunek wszystkim wychowawcom i pracownikom przedszkola,
 • nie zasmucamy naszych pań.

3. Zgodnie bawimy się z innymi dziećmi.

 • nie kłócimy się z kolegami,
 • dzielimy się zabawkami,
 • bawimy się wspólnie,
 • chętnie zapraszamy innych do naszej zabawy,
 • nasze zabawy nie przeszkadzają innym.

4. Dbamy o porządek w sali.

 • szanujemy zabawki, nie psujemy ich,
 • po skończonej zabawie sprzątamy zabawki na miejsce,
 • dbamy o wystrój Sali,
 • jesteśmy pilnymi dyżurnymi,
 • dbamy o sprzęty znajdujące się w przedszkolu,
 • zawsze zostawiamy po sobie porządek.

5. Zawsze zachowujemy się kulturalnie.

 • używamy słów: przepraszam, proszę, dziękuję, dzień dobry, do widzenia, szczęść Boże,
 • podczas posiłków zachowujemy się kulturalnie ( postawa przy stole, zamknięta buzia, łokcie blisko siebie, nie kręcimy się, nie odchodzimy od stołu podczas jedzenia, nie grymasimy, zachowujemy się cicho),
 • dbamy o porządek przy stole.

6. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

 • nie opuszczamy sali bez wiedzy pani,
 • nie oddalamy się od grupy na spacerze,
 • chodzimy po schodach parami, jedną stroną,
 • nie bijemy się,
 • troszczymy się o siebie i kolegów,
 • przestrzegamy zasad bezpieczeństwa w łazience,
 • informujemy o każdym wypadku, zagrożeniu wychowawcę,
 • bezpiecznie bawimy się na placu zabaw,
 • nie przynosimy zabawek i innych przedmiotów do przedszkola bez zgody nauczyciela.

III Prawa i obowiązki rodziców

Rodzice mają prawo do:

 • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale.
 • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka.
 • Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
 • Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola (organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę placówki poprzez swoje przedstawicielstwa – Radę Rodziców).
 • Wyrażania swoich opinii, oczekiwań wobec przedszkola (udzielając informacji w ankietach, za pośrednictwem „skrzynki uwag i propozycji rodziców”, bezpośrednio nauczycielowi bądź dyrektorowi przedszkola).
 • Dokonania wyboru zajęć dodatkowych oferowanych dzieciom w przedszkolu.
 • Uzyskania wsparcia, fachowych wskazówek ze strony nauczycieli, dyrektora, specjalistów (w kontaktach bezpośrednich, podczas warsztatów, zebrań, prelekcji).
 • Przebywania w przedszkolu kiedy chcą i jak długo chcą.
 • Dostępu do dokumentacji regulującej zasady funkcjonowania placówki.
 • Pomagania w organizacji prowadzonych przez przedszkole działań, inicjowania przedsięwzięć na rzecz dzieci.
 • Uzyskiwania dobrego przekazywania informacji o działaniach i potrzebach placówki.

Podstawowe obowiązki rodziców

 • Przestrzeganie regulaminu i statutu przedszkola.
 • Przy zgłaszaniu dzieci do przedszkola należy przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty.
 • Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 800, a odbierać do 17.00. Spóźnienie się po odbiór dziecka jest niedopuszczalne.
 • Dziecko należy przyprowadzać do przedszkola zdrowe i czysto ubrane.
 • Każdą nieobecność dziecka należy usprawiedliwić (poinformować o przyczynie nieobecności w przedszkolu).
 • Po każdej przebytej chorobie dziecka należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie (z informacją, że dziecko jest zdrowe i może chodzić do przedszkola).
 • Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka.
 • Rodzice zaopatrują dziecko w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.
 • Rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola (istnieje możliwość upoważnienia przez rodziców osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo).
 • Rodziców obowiązuje obecność na zebraniach oraz respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 • Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00 – 17.00.
 • Opłatę za przedszkole należy regulować terminowo do 15-go.

IV Zasady zachowań w przedszkolu

W przedszkolu obowiązuje „Kodeks przedszkolaka”, w którym zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy dotyczące:

 • zachowania w sali,
 • zachowania w szatni,
 • zachowania w łazience,
 • zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
 • zachowania podczas wycieczek i spacerów.

I. Sala

 • Nie biegam po sali.
 • Nie biję innych.
 • Sprzątam po sobie zabawki.
 • Używam słów: proszę, przepraszam, dziękuję.
 • Mówię umiarkowanym głosem.
 • Uśmiecham się do innych.
 • Zawsze po śniadaniu, obiedzie, odpoczynku, podwieczorku grupa zbiera się na dywanie.

1. Zasady zachowań w sali:

 • Wrzucam śmieci do kosza.
 • Sprzątam zabawki i odkładam na miejsce.
 • Odkładam na miejsce przybory i zabawki.
 • Na zajęciu odnoszę rękę do góry, jak chce coś powiedzieć.
 • Siedzę poprawnie przy stoliku lub na dywanie w czasie organizowanych zajęć.
 • Dzielę się zabawkami i materiałami.

Jestem cicho gdy:

 • inni cicho pracują,
 • bawią się,
 • czytamy i słuchamy,
 • inni są zmęczeni;
 • inni odpoczywają.

 

 • Układanki, książki oglądam przy stole.
 • Po skończonym układaniu sprawdzamy czy nic z układanki nie spadło pod stół.
 • Klocki wyjmuje z pojemników ( nie wysypuję wszystkich na dywan).
 • Na kanapę nie wchodzimy z nogami, zdejmujemy kapcie przed wejściem na materace w kąciku odpoczynku.
 • Pełnię obowiązki na rzecz grupy- dyżur przez dzieci 5-6 letnich (łazienka, kąciki zabaw, przybory, szatnia).

2. Zasady zachowań podczas spożywania posiłków:

 • Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi, nie kręcimy się.
 • Jemy w ciszy, (tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy), nad talerzykiem.
 • Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli, każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy.
 • Sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów.
 • Jeśli chcemy „ dokładkę” podnosimy rękę.
 • To czego nie lubimy, odkładamy na brzeg talerza.
 • Nie bawimy się jedzeniem.
 • Odchodząc od stołu, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.
 • Cicho siadamy i wstajemy od stołu.

II. W Łazience

 • Nie biegamy po łazience. Nie rozchlapujemy wody.
 • Cierpliwie oczekujemy na swoją kolej.
 • Najpierw korzystamy z toalety, a potem myjemy ręce.
 • Myjemy ręce: przed oglądaniem książek, przed i po posiłkach, po przyjściu z podwórka, po pracach plastycznych
 • Oszczędnie zużywamy wodę, mydło i ręcznik.
 • W miarę możliwości myjemy ręce sprawnie i szybko.

1. Etapy mycia rąk:

 • podwijamy rękawy,
 • wyciskamy mydło w pianie na rękę,
 • trzemy namydlone ręce,
 • płuczemy ręce wodą, aby całkowicie spłukać piane mydlaną,
 • zakręcamy kran,
 • otrząsamy ręce z wody nad zlewem,
 • wyciągamy ręcznik papierowy z dozownika i wycieramy dokładnie dłonie,
 • zużyty ręcznik wyrzucamy do kosza,
 • odwijamy rękawy i wychodzimy z łazienki.

2. Etapy mycia zębów:

 • do kubka wlewamy letnią, czystą wodę,
 • dwu – lub trzykrotnie płuczemy usta,
 • na szczoteczkę wyciskamy pastę,
 • myjemy zęby okrężnymi ruchami przypominającymi rysowanie małych kółek,
 • kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą,
 • płuczemy dokładnie szczoteczkę i kubek,
 • wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem.

3. Zasady korzystania z toalety:

 • Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo.
 • Zawsze po sobie spłukujemy toaletę.
 • Wkładamy bieliznę w toalecie.
 • Pamiętamy o papierze toaletowym przed wejściem do toalety.
 • Jeżeli dziecko potrzebuje pomocy w toalecie, zgłasza potrzebę nauczycielce.

III. W szatni

 • Do szatni wchodzimy parami (zorganizowaną grupą).
 • Nie biegamy po szatni.
 • Po ubraniu lub rozebraniu się ustawiamy się w pary w wyznaczonym przez
 • Panią miejscu.
 • Nie hałasujemy.
 • Pamiętamy aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.
 • Nie używamy zabawek pozostawionych w szatni przez inne dzieci.

Zasady zachowań w szatni:

 • Odzież wieszamy na wieszaczku, buty (kapcie) ustawiamy na półce.
 • Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).
 • Przed wejściem do budynku otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu i wycieramy o wycieraczkę.
 • Przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu).

IV. W ogrodzie przedszkolnym

 • Przed wyjściem na podwórko korzystamy z toalety.
 • Do ogrodu wchodzimy i wychodzimy w parach.
 • Bawimy się w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.
 • Nie oddalamy się od grupy.
 • Dzieci starsze bawią się tak, aby nie powodować zagrożenia młodszym.

V. Zasady zachowań w ogrodzie przedszkolnym

 • Nie sypiemy piaskiem na inne dzieci.
 • Nie wynosimy piasku z piaskownicy.
 • Bawimy się zgodnie dzieląc się zabawkami.
 • Na zjeżdżalnię wchodzimy pojedynczo bez popychania innych dzieci, z właściwej strony.
 • Nie podchodzimy blisko do huśtawek, gdy na nich są dzieci.
 • Huśtamy się niezbyt wysoko!
 • Korzystamy z przestrzeni wcześniej ustalonej przez nauczyciela.
 • Bawimy się tak, by nie stwarzać zagrożenia innym.

VI. Zasady zachowania podczas wycieczek i spacerów

Zgodne z regulaminem obowiązującym w przedszkolu.

1. Na spacerze

 • Przed wyjściem z budynku przedszkola sprawdzamy, czy ubranie jest prawidłowo nałożone ( buty, czapka, rękawiczki, zapięta kurtka).
 • Spacerujemy idąc w parach i trzymając się za ręce.
 • W miarę możliwości idziemy sprawnie, nie depcząc dzieci idących przed nami.
 • Nie rozmawiamy zbyt głośno.
 • Słuchamy poleceń nauczycielki.
 • Idziemy jedną stroną chodnika – prawą.

2. Na wycieczce

 • Do autokaru wchodzimy pojedynczo.
 • Siadamy na miejscach wyznaczonych przez nauczycielkę.
 • Podczas przejazdu wyłącznie siedzimy na swoich miejscach.
 • Przed wejściem i po wyjściu z autokaru ustawiamy się parami.
 • Jeśli wchodzimy do pomieszczeń (teatr, filharmonia, muzeum) nie oddalamy się od grupy.
 • Ubranie wieszamy w wyznaczonym przez nauczycielkę miejscu, pamiętając aby rękawiczki schować do kieszeni a czapkę i szalik do rękawa.
 • Chęć skorzystania z toalety zawsze zgłaszamy nauczycielce.

Stosowane wzmocnienia pozytywne:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • nagroda przez sprawienie dziecku przyjemności (np: ciekawa zabawka, ulubiona książka, gadżet i inne według możliwości).
 • ustalenie wzmocnienia pozytywnego przez rodziców, po konsultacji z nauczycielem.

Stosowane wzmocnienia negatywne:

 • zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody,
 • odmówienie dziecku przyjemności,
 • czasowe odbieranie przyznanego przywileju,
 • „krzesełko do myślenia” – chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania,
 • rozmowa z rodzicami,
 • zastosowanie wzmocnienia negatywnego w domu przez rodziców po konsultacji z nauczycielem,
 • włączenie rodziców w proces wychowawczy i wspólne ustalenie działań o charakterze długofalowym, przy częstym niestosowaniu się przez dziecko do zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu.