Wizja, Misja i Statut

Wizja Przedszkola

Nasze przedszkole dąży do tego, aby dzieci kończące edukację były dziećmi o wysokiej kulturze osobistej, aby kochały Boga i ludzi  i potrafiły rozpoznawać cuda Bożej Miłości w otaczającym świecie.

Misja Przedszkola

Jesteśmy przedszkolem katolickim;

 • wychowującym dzieci w duchu wartości chrześcijańskich,
 • wspomagającym rodziny w wychowaniu dzieci,
 • kształtującym postawę szacunku do rodziców i miłości bliskich,
 • budzącym postawę patriotyzmu oraz kształtującym postawę szacunku dla innych narodowości,
 • umożliwiającym dziecku samorealizacje, prace z innymi, kreatywne myślenie, działanie, uczestniczenie w ciekawych zajęciach,
 • przygotowującym do przezywania sukcesu i do radzenia sobie z porażką

Statut Przedszkola Niepublicznego

Prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika
w Gdyni, przy ul. Mierniczej 9

Rozdział I
Informacje ogólne o przedszkolu

§ 1

 1. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: Przedszkole pw. Św. Rodziny z Nazaretu.
 2. Nazwa przedszkola nazywana jest w pełnym brzmieniu.
 3. Przedszkole mieści się w budynku przy ul. Mierniczej 9, stanowiącym własność  Zgromadzenia.
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika  z siedzibą w Krakowie.

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola

§ 2

 1. Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijańską wizję osoby.
  Przedszkole:
  a) przeprowadza rekrutacje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  b) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikację określone w odrębnych przepisach.

§ 3

 1. „Przedszkole ma obowiązek realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania”.
 2. Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka, głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności przyjmuje personalistyczną myśl pedagogiczną papieża Jana Pawła II.
  Każdemu dziecku zapewnia się w przedszkolu szacunek dla jego godności i respektowanie tożsamości, niezależnie od przekonań rodziców.
 3. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka, oraz wspiera rodzinę  w wypełnianiu jej zadań opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci.

§ 4

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom:
  a) opiekę,
  b) wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
  c) uczenie się tworząc warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
 2. Wobec rodziców przedszkole spełnia funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.
 3. W miarę potrzeb i możliwości własnych, przedszkole pomaga rodzicom w zorganizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rehabilitacyjnej i innej,  z zachowaniem odrębnych przepisów prawa.

§ 5

W pracy z dziećmi zwraca się szczególną uwagę na dzieci potrzebujące większej pomocy: sieroty, dzieci pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, dzieci zaniedbane i ubogie.

§ 6

 1. Podstawowymi celami jakie zakłada się w pracy opiekuńczo – wychowawczej w przedszkolu są:
  a) zapewnienie opieki nad dzieckiem odpowiednio do potrzeb i możliwości przedszkola
  b) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z założeniami chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej, uwzględniając wrodzony potencjał dziecka i możliwości rozwojowe,
  c) współdziałanie z rodzicami,
  d) przygotowanie dzieci do nauki szkolnej,
 2. Ważnym celem przedszkola jest tworzenie wspólnoty wychowawczej.
 3. Przedszkole, jako placówka dostępna dla wszystkich dzieci, stawia sobie za cel podtrzymywanie wśród dzieci poczucia tożsamości: narodowej, językowej i religijnej.

§ 7

 1. Zadania wynikające z celu określonego w § 6 ust. 1 lit. a, przedszkole realizuje z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:
  a) przez cały dzień od chwili przyjęcia dziecka od rodziców, opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel / wychowawca,
  b) w czasie spacerów i wycieczek przedszkole zapewnia odpowiednią do liczby dzieci obecność dorosłych ( 1 osoba dorosła na 10 – 15 dzieci),
  c) czuwa się nad zdrowiem i kształceniem postaw zdrowotnych dzieci.
 2. Zadania wynikające z celu określonego w § 6 ust. 1 lit. b, dostosowanie do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  a) poznanie i rozumienie siebie i świata,
  b) nazywanie umiejętności poprzez działanie,
  c) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej – wspólnocie,
  d) budowanie systemu wartości.
 3. Zadania wynikające z celu określonego w § 6 ust. 1 lit. c, przedszkole realizuje poprzez:
  a) zapewnienie indywidualnych spotkań rodziców z dyrektorem przedszkola oraz nauczycielami, podczas których na bieżąco informuje się o konkretnych sytuacjach dotyczących rozwoju dziecka,
  b) organizowanie zebrań w formie wykładów i prelekcji, podczas których omawiane są zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dzieci,
  c) udostępnienie i propagowanie wśród rodziców literatury katolickiej z zakresu pedagogiki i wychowania oraz psychologii rozwojowej dziecka.
 4. Zadania wynikające z celu określonego w § 6 ust. 1 lit. d, przedszkole realizuje poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 8

Zadaniem wspólnoty wychowawczej jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu angażowanie środowiska przedszkolnego, nauczycieli i rodziców, do podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw zmierzających do integralnego wychowania dzieci, promowania ich uzdolnień oraz tworzenie klimatu rodzinnego.

§ 9

 1. Zadania wynikające z celu określonego w § 6 ust. 3 lit. a – przedszkole realizuje poprzez:
  a) rozwijanie uczuć patriotycznych,
  b) zaznajomienie z godłem Polski, barwami narodowymi, hymnem narodowym,
  c) wychowywanie do prawidłowej postawy wobec symboli narodowych,
  d) rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju.
 2. Zadania wynikające z celu określonego w § 6 ust. 3 lit b – przedszkole realizuje poprzez:
  a) dostarczenie dzieciom wzorów pięknej mowy polskiej,
  b) organizowanie dziecięcych zabaw teatralnych,
  c) przygotowanie inscenizacji znanych piosenek i tekstów literackich,
  d) zachęcanie dzieci do własnej twórczości słownej,
  e) organizowanie spotkań z twórcami sztuki: filharmonii, teatru itp.
  f) organizowanie wyjazdów do teatru, muzeum i innych wycieczek kulturalno – krajoznawczych.
 3. Zadania wynikające z celu określonego w § 6 ust. 3 lit. c – przedszkole realizuje poprzez:
  a) codzienną modlitwę,
  b) cotygodniową katechezę,
  c) przybliżanie treści roku liturgicznego,
  d) przygotowanie misteriów o tematyce religijnej z okazji różnych świąt,
  e) kształcenie postaw chrześcijańskich.

§ 10

 1. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
  a) sale zajęć,
  b) łazienki,
  c) szatnię,
  d) pokój recepcyjny,
  e) dostęp do kaplicy.
 2. Przedszkole posiada także:
  a) plac zabaw,
  b) kuchnię,
  c) magazyn żywnościowy,
  d) pokój socjalny dla personelu.

Rozdział III
Organy przedszkola

 § 11

 1. Organem przedszkola jest Dyrektor.
 2. Organ działający w przedszkolu ma zapewnioną możliwość podejmowania działań oraz inicjatyw w zakresie swoich kompetencji.

§ 12

 1. Przedszkolem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
 2. Stanowisko Dyrektora powierza organ prowadzący z siedzibą w Krakowie.
 3. Dyrektor przedszkola w szczególności:
  a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola,
  b) zapewnia odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych przedszkola,
  c) współdziała z nauczycielami w wypełnieniu zadań przedszkola,
  d) troszczy się o tworzenie atmosfery rodzinnej,
  e) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji doskonalenia zawodowego,
  f) zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników,
  g) przydziela nauczycielom stałe i dodatkowe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
  h) dysponuje środkami określonymi w budżecie przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich p
  prawidłowe wykorzystanie.

Rozdział IV
Organizacja przedszkola

§ 13

 1. Dzieci do przedszkola przyjmuje Dyrektor, przestrzegając zasady dostępności do przedszkola dla wszystkich dzieci. Czas przyjęć dzieci i sposób przeprowadzenia naboru prowadzi się w sposób podobny, jak to jest praktykowane na terenie gminy. Dokumentację przyjęć dzieci przechowuje
  się w dokumentach przedszkola.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci z rodzin zagrożonych, wielodzietnych, ubogich, sieroty, dzieci sześcioletnie.

§ 14

 1. Przedszkole pracuje przez jedenaście miesięcy w roku.
 2. Obowiązują następujące przerwy w pracy przedszkola:
  a) jeden miesiąc: sierpień,
  b) w okresie świat Bożego Narodzenia i świąt Wielkanocnych. Terminy przerw są ustalane przez dyrektora, po uzgodnieniu z rodzicami.

Rozdział V
Opłaty w przedszkolu

§ 15

 1. Rodzice ponoszą odpłatność za zakup żywności służącej do przygotowania trzech posiłków:
  – śniadania,
  – obiadu,
  – podwieczorku.
  Wysokość odpłatności ustala dyrektorka w porozumieniu z rodzicami.
 2. Przedszkole może pobierać tzw. opłatę stałą miesięczną, która w zależności od potrzeb może być przeznaczona na remonty, utrzymanie lokali przedszkola, zakup sprzętu, utrzymanie kuchni oraz na inne wydatki, niezwiązane z nauczaniem i wychowaniem.
 3. Przy ustaleniu odpłatności, o której mowa w ust. 2, dyrektorka bierze pod uwagę zasady obowiązujące w przedszkolach samorządowych oraz możliwości rodziców.
 4. Dyrektorka może udzielać ulg i zwolnień z odpłatności, okresowych lub stałych, w uzgodnieniu z podmiotem prowadzącym.

Rozdział VI
Pracownicy

§ 16

 1. Nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnia dyrektor, biorąc pod uwagę charakter przedszkola.
 2. Cele i zadania statutowe przedszkola – katolickiej instytucji wychowawczej – pozostają w bezpośrednim w związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania dzieci. Dyrektor przedszkola w zatrudnieniu nauczycieli, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją
  przedszkola – przez pracę i przykład życia w przedszkolu i poza nim, oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem przedszkola zapisanym w statucie.
 3. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzenie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych.

§ 17

 1. Nauczyciel realizując swe zadanie jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy.
 2. Nauczyciel otacza każdego wychowanka indywidualną opieką i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:
  a) poznania i ustalenia potrzeb dziecka,
  b) ustalenia form pomocy i prowadzenia do jedności wychowania,
  c) włączenia rodziców do współdziałania z przedszkolem.
 3. Do podstawowych zadań nauczyciela należy:
  a) organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej,
  b) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci,
  c) codzienne, staranne przygotowanie się do zajęć,
  d) tworzenie w przedszkolu i dobrej atmosfery,
  e) organizowanie okresowych spotkań z rodzicami,
  f) prowadzenie dokumentacji,
  g) doskonalenie zawodowe,
  h) troska o własną formację.

§ 18

 1. Nauczyciel ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych, naukowych  i kościelnych, w porozumieniu z dyrektorem.
 2. W przedszkolu zatrudnia się pracowników pełniących funkcję pomocnicze, obsługi i administracyjne.

Rozdział VII
Wychowankowie

§ 19

 1. Przedszkole jest dostępne dla każdego dziecka, dla którego rodzice wybierają tę placówkę, niezależnie od ich własnych przekonań.
 2. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci pozostają pod stałą opieką nauczyciela.
 3. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 20

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz – jako pracodawca – inną dokumentację, zgodnie  z odrębnymi przepisami.

§ 21

 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez podmiot prowadzący.
 2. Środki na działalność przedszkola pochodzą z budżetu Miasta i wpłat rodziców, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa. Dotacja, przekazywana na konto przedszkola podlega rozliczeniu z organem dotującym.
 3. Prowadzenie przedszkola nie podlega przepisom o działalności gospodarczej, stanowi statutową, niegospodarczą działalność Zgromadzenia.